SO WHEEL ตอบโจทย์ยุคธุรกิจ “โลจิสติกส์” เฟื่องฟู

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลมีการสนับสนุนการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ทำให้หลายคนหันมาจับจ่ายทั้งของกินและของใช้ผ่านแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์หรือ e-commerce